Obchodné a nákupné podmienky internetového obchodu Bodypiercing.sk

1. Vymedzenie pojmov

» predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu Bodypiercing.sk
» kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim a splnila registračné podmienky
» tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu Bodypiercing.sk
» objednávka - kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru alebo služieb

2. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej záväzného potvrdenia kupujúceho pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode Bodypiercing.sk, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému elektronického obchodu nie je považované za záväzné). Kontakt s kupujúcim je nutný k potvrdeniu objednávky a vykonáva ho spravidla predávajúci po overení registračných údajov ako meno, adresa dodania, telefónny kontakt a emailu, zadaných v klientskom účte kupujúceho ako aj dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Potvrdenie prijatej objednávky Vám systém zašle automaticky e-mailom. V deň odoslania zásielky poštou budete o tom taktiež informovaný e-mailom statusom - objednávka vybavená.

3. Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku do 24 hodín po jej potvrdení a to bez udania dôvodu alebo v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru. Objednávku je nevyhnutné zrušiť telefonicky či e-mailom na uvedené kontakty obchodu, kde je potrebné uviesť meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. .

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, neúplnú adresu doručenia, neoverený email alebo tel. kontakt alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho predajná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka zaslaná na adresu do 7-ich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a)Kupujúci má právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy a nárok na vrátenie peňažného plnenia za objednaný a dodaný tovar do 14 dní od dátumu nákupu resp. prevzatia dodaného tovaru, ak vlastnosti kúpeného tovaru nezodpovedajú jeho želaniam a predstavám.

b) Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

» zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a adresou pre vrátenie peňazí
» v prípade už prevzatia tovaru, zašle ho kupujúci na adresu predávajúceho uvedenú v kontaktoch
» tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť mechanicky poškodený, zmenené jeho vizuálne vlastnosti ani akýmkoľvek spôsobom použitý
» tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a dokladu o kúpe
» tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie na dobierku na adresu predávajúceho

c)Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci kupujúcemu peniaze za vrátený tovar zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 14 pracovných dní po prijatí tovaru. Cena vráteného tovaru bude znížená o poštovné a balné zaplatené kupujúcim pri dodaní tovaru.Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

5. Dodacie podmienky

a) Dodanie objednaného a potvrdeného tovaru kupujúcemu bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Obvyklý termín vybavenia objednávky je medzi 3 až 5 pracovnými dňami od jej overenia a potvrdenia.

b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru ako adresa doručenia. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na používanie, ak si to predmetný tovar alebo služba vyžaduje prípadne záručný list.

6. Balné a poštovné

Objednaný tovar zasielame službou Slovenskej pošty a to poisteným listom na dobierku. Tento druh zásielky podávame 1.triedou - čo znamená prioritne rýchle doručenie do 1 pracovného dňa na doručovaciu poštu na adresu kupujúceho. Za objednaný tovar platíte až pri preberaní zásielky na pošte a to len cenu dobierky uvedenú v oznámení o uložení zásielky. Cena poštovného a balného je v súčasnosti 2.10€. Keďze tento typ zásielky si vyžaduje špeciálne balenie a nám veľmi záleží na tom, aby ste nedostali poškodený tovar, uprednostňujeme kvalitné ochranné balenie všetkých zásielok. Pri objednávke nad 17€ poštovné ani balné kupujúci neplatí a doručenie tovaru na poštu je ZDARMA.

7. Záruka, reklamácie a servis

a) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.

b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, prípadne je ohraničená dátumom spotreby. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry.

c) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.

d) Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

8. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za všetky vyčíslené finančné škody spôsobené úmyselným neprevzatím objednaného tovaru ako aj poskytnutím falošných, nepravdivých, zavádzajúcich alebo neúplných informácii vo svojom registračnom formulári, čo má za následok nezrealizovanie kúpnej zmluvy. Tento klient nesie všetky právne následky za túto činnosť, predávajúci má právo zablokovať jeho aktivity na Bodypiercing.sk a pomocou trackingu IP adresy zamedziť ďalším nákupom a registrícii ako aj poskytnutie súčinnosti centrálnemu registru pre zablokovanie užívateľa na ostatných elektronických obchodoch. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.